Huisregels | Korfbalvereniging Tiel'72

Huisregels

 Huisregels zijn gedragsregels die in het algemeen en voor specifieke gevallen gelden. Zij dienen toegepast te worden door alle leden, toeschouwers en gasten. Ze gelden op het terrein en in de gebouwen van de vereniging, tijdens uitwedstrijden, toernooien enz. Alleen het bestuur vaardigt deze regels uit. Overtreding van de regels wordt bestraft met een herinnering, waarschuwing, voorwaardelijke schorsing , onvoorwaardelijke schorsing of royement. De strafmaat wordt door het algemeen bestuur met meerderheid van stemmen bepaald en schriftelijk, met redenen omkleed, aan het betrokken lid bekend gemaakt.

1. Algemene regels 

 • Beheers en gedraag je in het veld en overige accommodaties. Laat je niet uitlokken. 
 • Toon respect voor elkaar. 
 • Sportief gedrag betekent: niet vloeken of schelden en geen intimiderende en/of discriminerende opmerkingen maken. 
 • Ben je het ergens niet mee eens, bespreek dat dan met je coach, trainer of een commissielid. 
 • Wangedrag en/of vandalisme en opzettelijke vernielingen worden niet geaccepteerd. 
 • Elk lid heeft zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en aanwijzingen van bevoegde organen van de vereniging na te leven. 
 • Bij een ongeval met lichamelijk letsel of materiële schade op weg naar, tijdens of op de terugweg van een korfbalevenement dient men zo mogelijk binnen 24 uur hiervan bericht te geven aan de secretaris van de vereniging of een ander bestuurslid. 
 • Bij verhuizing dient men onder vermelding van het nieuwe adres, zo spoedig mogelijk digitale opgave te doen aan de Ledenadministratie: leden@tiel72.nl.
 • Meld aan het bestuur als er iets niet in orde is, bijvoorbeeld diefstal, of als er schade is ontstaan. (adressen staan op de site van Tiel `72). 
 • Communicatie via mail en app ( social media) is alleen bestemd voor mededelingen en vragen. Beledigingen, bedreigingen en scheldpartijen zijn niet toegestaan. 
 • Tiel `72 kent vrijwilligerswerk voor spelende leden vanaf 16 jaar. Betalen van contributie en het doen van vrijwilligerswerk hoort bij het lidmaatschap. Op ouders van jeugdleden wordt ook een dringend beroep gedaan om hun steentje bij te dragen. 

2. Vrijwilligers die omgaan met kinderen 

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer. 
 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan en dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig. 
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard. 
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten. 
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter. 

3. Het gehele terrein 

 • Sleutels voor toegang tot het terrein en/of de gebouwen die aan bepaalde personen zijn uitgereikt, mogen niet overgedragen worden aan andere personen. 
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische dranken mee het terrein op te nemen. 

4. Alle gebouwen 

 • Er geldt een rookverbod op het terrein van Tiel `72.
 • Wordt er een aanplakbiljet in het gebouw opgehangen op de daartoe aangewezen plaatsen, dan dient degene die het heeft opgehangen ervoor te zorgen dat dit, direct na afloop van het aangekondigde, wordt verwijderd en er geen resten achter blijven. 

5. Veld. 

 • Geen glaswerk of serviesgoed gebruiken op het veld. 
 • Inschieten op het kunstgrasveld uitsluitend in de pauze of na afloop van een wedstrijd. Verder dient men buiten de kunstgrasvelden te verblijven. 

6. Deelname training/wedstrijden 

 • Voor veldtrainingen worden de kleedkamers bij de hoofdingang gebruikt. 
 • Een speler die is verhinderd aan een wedstrijd deel te nemen, moet voor woensdagavond de trainer op de hoogte brengen. 
 • De afschrijvingen moeten geschieden op aannemelijke gronden. Indien deze, naar het oordeel van het bestuur niet aanwezig zijn, wordt de afschrijving niet geaccepteerd. Dit kan sancties tot gevolg hebben. 
 • Bij verhindering van deelname aan een verplichte training dient de trainer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld. 
 • Tijdens wedstrijden dienen de spelers het voorgeschreven tenue te dragen. 
 • Bij thuiswedstrijden dient een speler minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd op/in de accommodatie aanwezig te zijn. 
 • Bij uitwedstrijden dient een speler ten minste vijf minuten voor vertrek op het afgesproken vertrekpunt aanwezig te zijn. 
 • Bij uitwedstrijden zijn ouders/verzorgers mede verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen. 
 • Bij uitwedstrijden wordt de reis gezamenlijk ondernomen. Indien een speler op andere wijze de reis maakt moet het (betreffende) wedstrijdsecretariaat en de coach hiervan 24 uur van tevoren op de hoogte worden gesteld. 
 • Supporters/toeschouwers bij jeugdwedstrijden moeten de kinderen alleen aanmoedigen. Commentaar en aanwijzingen zijn voor de coach c.q. trainer. 
 • Voor supporters, spelers, trainers en coaches geldt: lever tijdens wedstrijden geen commentaar op de scheidsrechter. 

7. Materiaal 

 • Voor de veldcompetitiewedstrijden is er een schema gemaakt welke ploeg op welk veld speelt. 
 • Na thuiswedstrijden en trainingen dient het niet meer benodigde materiaal ordelijk te worden opgeruimd. Het materiaal moet worden opgeborgen in de materiaalcontainers. 
 • Schade aan of verlies van ballen en materiaal moet onmiddellijk gemeld worden aan de technische commissie: tc@tiel72.nl.
 • Bij zaaltrainingen in externe zalen wordt aan het begin van het seizoen een regeling voor de sleutel en het materiaal gepubliceerd. 

8. Kleedkamers 

 • Het laatste team dat gebruik maakt van een kleedkamer in de eigen accommodatie zorgt ervoor dat de kleedkamer na de wedstrijd of training veeg -/trekkerschoon achter gelaten wordt (inclusief het douchegedeelte en het toilet). 
 • Bij uitwedstrijden worden de kleedkamers netjes achter gelaten. 
 • In de kleedkamers blijft men van andermans spullen af. 
 • Kom je van het veld in de kleedkamers, dan eerst buiten de schoenen van het vuil ontdoen. 
 • Onder geen beding glaswerk en drank in de kleedkamers meenemen, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden. 

9. Kantine 

 • Voor personen onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te nuttigen. 
 • Alleen degenen die bevoegd zijn (= aangewezen door de kantinecommissie) mogen zich achter de bar en in de keuken bevinden. 
 • Geen tassen op de tafels en in de doorgaande looppaden zetten. 
 • Kantine is geen kleedkamer. 
 • Consumpties in glas en serviesgoed worden in de kantine of op het terras genuttigd. 
 • Geen meubilair uit de kantine of vergaderruimten mee het veld opnemen. Meubilair in de kantine laten staan. Alleen indien dit om fysieke redenen noodzakelijk is, mag hiervan worden afgeweken. 
 • Sluitingstijd accommodatie: één uur na de laatste training, uiterlijk om 23.00 uur en twee uur na de laatste wedstrijd, uiterlijk om 20:00 uur. In overige situaties op afspraak. 
 • In verband met de veiligheid verlaat de bardienst samen met de laatste gasten het pand. 

10. Gebruik vergaderruimtes 

 • Voor reguliere vergaderingen dient men tijdig de vergaderruimte te bespreken via de website. Club/kantinecommissie.
 • De gebruikte ruimte schoon achterlaten en meubilair op z’n plaats terug zetten. 
 • Glas en serviesgoed inleveren bij de bar. Lichten en kachel uit doen. Rolluik dicht en bij verlaten clubhuis eerst het alarm erop.